Vinnare 2022

Vinnare i kategori: Ålder

Flamman Socialt Förebyggande Centrum

Motivering

Under många år har denna organisation verkat för att nå ut till så många barn och unga som möjligt med sitt arbete på fältet, genom att erbjuda forum för dialog, trygga mötesplatser, stöd för avhoppare och mycket mer. De verkar för barns och ungas bästa och för att motverka att människor hamnar i utanförskap.

Stort grattis till Flamman Socialt Förebyggande Centrum!

Vinnare i kategori: Funktionsnedsättning

Aron Andersson

Motivering

Årets vinnare är en person som tar sig an utmaningar som få andra ens skulle överväga, funktionsnedsättning eller ej. Han är professionell äventyrare och atlet, han har bestigit Kebnekaise och Kilimanjaro, cyklat till Paris och genomfört otaliga fallskärmshopp. Han inspirerar som talare med sin starka story, målmedvetenhet och positiva attityd. Och han satte verkligen rullstolsdans på kartan när han tidigare i år blev 4:a i Let’s Dance med sin danspartner Jasmine.

Stort grattis till Aron Andersson!

Vinnare i kategori: Etnisk tillhörighet

Alma Dzafic Ferhatovic

Motivering

Årets vinnare verkar för en ökad dialog kring rasism i samhället, inte minst i skolorna. Hon har rönt stor uppmärksamhet för filmen “Klassens z” som bland annat belyser fördomar i samhället om romer. Hon arbetar ideellt med att driva opinion kring människors lika värde och öka förståelsen för den romska minoriteten i Sverige.

Stort grattis till Alma Dzafic Ferhatovic!

Vinnare i kategori: Årets förebild

Binette Seck

Motivering

Tech blir en allt större del av alla arbeten och utan mångfald och inkludering inom detta riskerar fler människor att fastna i sämre livsförhålladen. Årets vinnare arbetar sig oförtröttligt in i de mest otänkbara sammanhangen och platser och ser till att dörren alltjämt hålls öppen för efterföljande generationer inte minst genom sitt arbete för ungdomar från Sveriges förorter. Hon är en stor förebild som gör skillnad varje dag för såväl sina elever som kollegor och samarbetspartners.

Stort grattis till Binette Seck!

Vinnare i kategori: Könsöverskridande identitet eller uttryck

Transammans

Motivering

Grattis till Transammans, årets vinnare i kategorin Könsöverskridande identitet eller uttryck!

Årets vinnare arbetar oförtröttligt för att belysa transfrågor i samhället. Genom sina lokalföreningar finns de över hela landet och driver flera fantastiska projekt. Bland annat skapar de trygga mötesplatser som till exempel Transkollo där barn och deras närstående kan ses och utbyta erfarenheter och delta i olika projekt.

Stort grattis till Transammans!

Vinnare i kategori: Kön

Pink Programming

Motivering

Årets vinnare i kategorin Kön arbetar fokuserat och strukturerat med att bryta normer i en bransch som fortfarande är ganska ojämställd. Man arbetar utifrån målet att göra programmering tillgänglig för alla och skapa en teknikbransch där kvinnliga och icke-binära utvecklare, likväl som transpersoner ska vara lika vanliga som manliga utvecklare. De har också förstått vikten av att lyfta fram förebilder samt att se till att det finns trygga rum där kvinnor kan utbilda sig, utbyta erfarenheter och utforska sitt teknikintresse.

Stort grattis till Pink Programming!

Vinnare i kategorin: Sexuell läggning

Tobias Holfelt

Motivering

Årets vinnare i kategorin Sexuell läggning driver en av de absolut viktigaste forumen för HBTQI frågor och arbetar aktivt med att stötta företag och organisationer och dess personal runtom i landet att skapa en arbetsmiljö som är välkomnande för alla människor oavsett vem man är.

Stort grattis till Tobias Holfelt!

Vinnare i kategori: Religion eller annan trosuppfattning

Sarah Delshad

Motivering

Årets vinnare är en stark opinionsbildare, debattör, journalist och prisbelönt samhällsröst för den muslimska kvinnans representation i det offentliga rummet. 2012 startade hon plattformen Muslimska feminister med målet att den svenska, muslimska kvinnan ska ha rätt att företräda sig själv som individ. Hon är en uppskattad föredragshållare och debuterar inom kort även som författare.

Grattis till Sarah Delshad!

Vinnare 2021

Vinnare i kategori: Religion eller annan trosuppfattning

Mirjam Katzin

Motivering

Det finns uppdrag som är utmanande, komplexa och ibland kan kännas omöjliga. I en tid av polarisering och ökad rasism leder diskriminering och exkludering till en fördjupning av sociala och religiösa konflikter som försvårar människors, och framför allt minoriteters, samexistens.

Med empati, kunskap, solidaritet samt en tydlig vision och långsiktigt engagemang arbetar årets vinnare för att skapa en djup förståelse av antisemitismen; inte som ett problem som berör bara en stad där grupper ställs mot varandra, utan framförallt för att rasismen och makten ska synliggöras; i hela landet.

Genom forskning, nya perspektiv och en nylanserad rapport har årets vinnare inspirerat till nya tag i arbetet mot antisemitism; för att nya generationer, oavsett religiösa eller icke-religiösa övertygelser, ska kunna ha respekt för sig själva och för andra, kunna se varandra och mötas. Årets vinnare bidrar till att stärka förutsättningarna för att människor ska kunna leva som religiösa och etniska minoriteter i ett inkluderande och fredligt Sverige.

Vinnare i kategori: Sexuell läggning

Aino Gröndahl

Motivering

I många länder utsätts människor för förföljelse, tortyr och avrättningar på grund av sin sexuella läggning, sin könsidentitet och/eller sitt könsuttryck. Deras rätt till skydd är stadgad i svensk och internationell rätt. Sedan 2012 har årets vinnare, som asylrättsjurist, specialiserat sig på hbtqi-personers asylskäl. Bland annat har hon skrivit en rapport om avslagsmotiveringar i hbtqi-ärenden. Den är ett omfattande arbete baserat på runt 1500 enskilda beslut och domar, där man tydligt ser en rättsvidrig hantering av just hbtqi-ärenden.

Genom hårt arbete, hög kompetens, stort mod och starkt engagemang arbetar årets vinnare för att öka kunskapen och hålla ihop ett politiskt påverkansarbete gentemot lagstiftare, vilket bidrar till att Sverige blir den rättsstat som vi gör anspråk på att vara, för flyktingar och främst hbtqi-flyktingar. Genom sitt outtröttliga arbete med att påverka myndigheter och enskilda individer; både nationellt och internationellt, räddar årets vinnare många liv.

Vinnare i kategori: Kön

RealStars

Motivering

Med stort mod och styrka arbetar årets vinnare mot gränsöverskridande organiserad brottslighet som har stora ekonomiska intressen globalt, ibland med förgreningar även till den politiska makten. Årets vinnare är en stark samhällskritisk kraft som lyfter debatten för att stoppa människohandeln på lokal, nationell och internationell nivå. De har även lyckats engagera civilsamhällets aktörer, näringslivet samt individer för att förstärka opinionsbildning och politiskt påverkansarbete mot prostitution och sexuell trafficking.

Årets vinnare arbetar också enträget för att höja kunskapen bland såväl unga som äldre om detta allvarliga problem där majoriteten av offren är kvinnor och barn, men även män, som vanligtvis kommer från utsatta situationer. Med mottot “Fair Sex” samt en långsiktig vision har årets vinnare outtröttlig kämpat i över elva år för att alla individer, på lika villkor, ska kunna leva i en värld fri från trafficking, är allas ansvar.

Vinnare i kategori: Könsidentitet/könsuttryck

Edward Summanen

Motivering

För sitt outtröttliga engagemang och sin långa erfarenhet av att arbeta med frågor som främjar transpersoners hälsa, lika rätt och möjligheter.

Årets vinnare har på ett sakligt, pedagogiskt och kunskapslyftande sätt nyanserat och synliggjort transfrågor för att öka medvetandet om transpersoners psykiska hälsa samt jobbat aktivt med suicidprevention. Vinnarens påverkan har givit effekt på både målgruppen direkt men även på transpersoners rättigheter, lagar och likabehandlingsarbete inom forskning och sjukvård. Årets vinnare har både startat transforum för transpersoner och anhöriga, och skrivit egna böcker som haft stor positiv påverkan. Årets vinnare bidrar kontinuerligt till förändring för transcommunities och dess anhöriga i Sverige.

Vinnare i kategori: Etnicitet

Nya kompisbyrån

Motivering

Med glädje, inspiration och en vision av ett samhälle där man förebygger utanförskap och främlingsfientlighet är årets vinnare en brobyggare som skapar möjligheter för förändring för individer med olika kompetenser och från olika generationer. Genom det fysiska och det digitala mötet har årets vinnare gjort möjligt att tusentals människor runt om i Sverige kan få kontakt, mötas och lära av varandra. Vinnarens arbete för inkludering, som bygger på gemenskap, hjälper nya invånare att höja sina kunskaper om samhället vilket också ger ökade möjligheter att skapa sociala nätverk som är avgörande för att kunna navigera i ett nytt land. Med små handlingar visar årets vinnare att individerna kan förändra samhället tillsammans och i förlängningen skapa ett mer inkluderande Sverige.

Vinnare i kategori: Ålder

Sáminuorra

Motivering

Med förankring i det lokala arbetar årets vinnare med att möjliggöra för unga att mötas, umgås och utbyta kunskaper och erfarenheter. Här får unga möjligheten att organisera sig, driva projekt och engagera sig i frågor som berör dem; såsom klimatförändringarna, språk, musik och HBTQI-frågor. Vinnaren möjliggör för unga att göra sina röster hörda och att vara delaktiga i beslut som rör dem. De är en viktig aktör för samhällsförändring och utveckling på lokal nivå samtidigt som de är med och påverkar på internationell nivå. Årets vinnare arbetar för att synliggöra samiska ungdomars frågor och för unga samers framtid. Arbetet sker för, av och tillsammans med, samiska ungdomar – i och utanför Sápmi.

Vinnare i kategori: Funktionsnedsättning

Lennart Jönsson & Misa AB

Motivering

Här finns en stark tro på att alla människor, oavsett funktionsnedsättning, kan få plats på arbetsmarknaden. Genom att se till varje individs viljekraft och genom att lyfta kunskap, resurser och starka sidor får personer en chans att växa och bidra. Med ett engagemang för att utveckla metoder som stärker självkänsla och egenmakt får personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet att använda och utveckla sina förmågor. Tack vare årets vinnare har tusentals personer med olika diagnoser och funktionsnedsättningar fått en anställning och ett riktigt jobb! Vi är alla olika och har olika förutsättningar, men med rätt stöd kan alla finna en plats i arbetslivet!

Vinnare i kategori: Årets förebild

All of Us

Motivering

Med en tydlig inriktning och ett stort hjärta för mångfald, inkludering och jämlikhet har årets vinnare på kort tid skapat ett nätverk som hjälper företag att bredda sin representation och höja sin kunskapsnivå med syftet att reklam- och kommunikationsbranschen ska bli inkluderande och spegla dagens samhälle.

Som en dörröppnare driver årets vinnare ett aktivt arbete för att säkerställa att personer som rasifieras får möjlighet att påverka, främja nya perspektiv och i slutändan skapa en bättre, kreativ och mer jämlik bransch. Årets vinnare visar oss alla hur företag och enskilda kan bidra till hållbar förändring; att mångfaldsarbete ger individnytta, affärsnytta och samhällsnytta, men framför allt; att allas rätt till kommunikation och information är en fråga som handlar om demokrati och mänskliga rättigheter.

Vinnare 2015